Financiële bijdragen - Tarieven

FINANCIËLE BIJDRAGEN

 

 -          FINANCIELE STEUN AAN PAROCHIE SINT MARTINUS

 De parochie is voor 100% afhankelijk van de bijdragen van parochianen. Uit deze bijdragen wordt het salaris van de geestelijken, eventuele betaalde koster, dirigenten en organisten betaald alsmede de kosten voor onderhoud van het kerkgebouw, de aanschaf van altaarbenodigdheden, administratie, energiekosten etc. Een parochie is financieel helemaal `self/supporting`. Belangrijke bronnen van inkomsten zijn: de kerkbijdragen, collectegelden, inkomsten uit misstipendia en giften. De financiën worden beheerd door de penningmeester van het kerkbestuur, die jaarlijks verantwoording aflegt middels een jaarrekening.

Van elk gezin en van ieder verdienend gezinslid wordt een vaste bijdrage gevraagd in de financiële zorgen van onze parochie. Als richtlijn geldt 1% van het netto inkomen.

 

Tarieven Misstipendia 2024

-     Minimumkerkbijdrage

 

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald in één van de parochies van ons cluster, en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. De minimum kerkbijdrage is
vastgesteld op € 130,00. Eenvoudiger gezegd: de nota is € 500,- minus de kerkbijdrage die in de afgelopen vier jaar aan één van de parochies in ons cluster is betaald.

 

 

-     Kerkbijdrage

 

U kunt Uw bijdragen storten op de volgende manieren:
- Via een automatische bankoverschrijving op IBAN rekeningnummers NL04 INGB 0001 0401 76 of NL39 RABO 0119 9055 15 t.n.v. Kerkbestuur Sint Martinus Welten-Heerlen. Hiertoe kan een machtiging worden ingevuld, waarop U naast het bedrag ook aangeeft of U de overschrijving per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar wilt voldoen.
- Via een normale bankoverschrijving met vermelding: gezinsbijdrage met het tijdvak.
- Via automatische incasso per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar. Een machtiging hiervoor is verkrijgbaar op het Secretariaat van de parochie

 

-     Rouw- en trouwgelden

 

Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00
Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, of een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100,00
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 500,00

 

 -     Eucharistievierungen

 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00
Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 325,00

 

 -     Stichtingen

Voor een eenvoudige dienst door de week voor 10 jaar bedraagt dit € 150,-.

Voor een zaterdagavond en/of zondagmorgen voor de duur van 10 jaar, € 300,-.

Eventueel kan dit ook voor 20 jaar met respectievelijke bedragen van € 300,- en € 600,-.

 

 -     Begraafplaats

 Voor inlichtingen van en over onze begraafplaats kunt U contact opnemen met de heer F. Eurlings, Prof. van Itersonstraat 190, telefoon 5740143.

De kosten van huur voor een begraafplaats op ons kerkhof zijn vastgesteld volgens onderstaande tabel, met de verplichting dat bij de eerst overledene in het graf de een periode van tenminste 20 jaar wordt overeengekomen. Dit is een wettelijk voorschrift i.v.m. het niet vroegtijdig roeren van een graf.

Tevens willen we U erop attenderen, dat bij de huur van een graf waarop nog een monument geplaatst is, de nieuwe huurder verantwoordelijk is voor het weghalen van dit monument en er ook de kosten hieraan verbonden zal moeten voldoen evenals het delven van het graf.

 

 

TARIEVEN GRAFRECHTEN 2024 

CLUSTER HEERLEN-ZUID (St Joseph en St Martinus)

 

 

Graftype

Eerste grafrecht

voor 20 jaar

Verlenging met

10 jaar

Verlenging met

20 jaar

Enkel breed graf (2)

€ 1940,00

€ 470,00

€   940,00

Dubbel breed graf (4)

€ 3880,00

€ 940,00

€ 1880,00

Kindergraf

(tot 12 jaar)

€ 1160,00

€ 335,00

€   670,00

Urnengraf (gras/grond))

€ 1160,00*

€ 335,00

€   670,00

Urnengraf (keldertje)

€ 1440,00

€ 470,00

€   940,00

Urnengraf (wand)**

€ 1440,00

€ 470,00

€   940,00

 

 

*een eerste grafrecht voor een urn in het gras/de grond is alleen nog mogelijk bij de St Joseph, Heerlerbaan.

 

**alleen mogelijk bij de St Martinus, Welten.