Financiële bijdragen

FINANCIËLE BIJDRAGEN

 

 -          FINANCIELE STEUN AAN PAROCHIE SINT MARTINUS

 De parochie is voor 100% afhankelijk van de bijdragen van parochianen. Uit deze bijdragen wordt het salaris van de geestelijken, eventuele betaalde koster, dirigenten en organisten betaald alsmede de kosten voor onderhoud van het kerkgebouw, de aanschaf van altaarbenodigdheden, administratie, energiekosten etc. Een parochie is financieel helemaal `self/supporting`. Belangrijke bronnen van inkomsten zijn: de kerkbijdragen, collectegelden, inkomsten uit misstipendia en giften. De financiën worden beheerd door de penningmeester van het kerkbestuur, die jaarlijks verantwoording aflegt middels een jaarrekening.

Van elk gezin en van ieder verdienend gezinslid wordt een vaste bijdrage gevraagd in de financiële zorgen van onze parochie. Als richtlijn geldt 1% van het netto inkomen.

De minimum jaarbijdrage is door het Bisdom vastgesteld op € 110,-

U kunt Uw bijdragen storten op de volgende manieren:

  • Via een automatische bankoverschrijving op IBAN rekeningnummers NL04 INGB 0001 0401 76 of NL39 RABO 0119 9055 15  t.n.v. Kerkbestuur Sint Martinus Welten-Heerlen. Hiertoe kan een machtiging worden ingevuld, waarop U naast het bedrag ook aangeeft of U de   overschrijving per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar wilt voldoen.
  • Via een normale bankoverschrijving met vermelding: gezinsbijdrage met het tijdvak.
  • Via automatische incasso per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar. Een machtiging hiervoor is verkrijgbaar op het Secretariaat van de parochie.

-          Rouw- en trouwdiensten

De bijdrage voor een uitvaartsmis als ook voor een huwelijksmis is vastgesteld op € 440,- Hierop wordt de kerkbijdrage over de laatste 4 jaar in mindering gebracht. Bij voldoende kerkbijdrage zijn deze vieringen derhalve gratis. Voor begeleiding naar het Crematorium of een begraafplaats elders van een priester/diaken na de voorafgaande kerkdienst er een bedrag van € 60,00 in rekening gebracht. Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst bedraagt eveneens € 440,-. Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvartdienst in de parochiekerk (extra dienst) is vastgesteld op € 440,-.

 

 -          Misstipendia

 In onze parochie is het stipendium voor een H. Mis:

Door de week op dinsdagavond 19.00 uur en woensdagmorgen 09.00 uur, € 12,50-;

Voor de weekendmissen op zaterdagavond 19.00 uur en zondagmorgen 10.00 uur, € 27,50.

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag of zondagmissen worden gehouden, € 275,-

 

 -          Stichtingen

Voor een eenvoudige dienst door de week voor 10 jaar bedraagt dit € 125,-.

Voor een zaterdagavond en/of zondagmorgen voor de duur van 10 jaar, € 275,-.

Eventueel kan dit ook voor 20 jaar met respectievelijke bedragen van € 250,- en € 550,-.

 

 -          Begraafplaats

 Voor inlichtingen van en over onze begraafplaats kunt U contact opnemen met de heer F. Eurlings, Prof. van Itersonstraat 190, telefoon 5740143.

De kosten van huur voor een begraafplaats op ons kerkhof zijn momenteel € 380,00 voor 10 jaar, met de verplichting dat bij de eerst overledene in het graf de duur van de huur 20 jaar is zodat er momenteel € 760,- betaald dient te worden. Dit is een wettelijk voorschrift i.v.m. het niet vroegtijdig roeren van een graf.

Tevens willen we U erop attenderen, dat bij de huur van een graf waarop nog een monument geplaatst is, de nieuwe huurder verantwoordelijk is voor het weghalen van dit monument en er ook de kosten hieraan verbonden zal moeten voldoen evenals het delven van het graf.